top of page
Search

Instructions for Filling the Online Application Form for CoPC

Updated: Oct 2, 2023

"Hướng dẫn điền online Đơn đăng ký thi chứng chỉ CoPC"


24th Mar 2021/ Ngày 24 tháng 03 năm 2021


TESV has teamed up with Exert Certification , the former Trainor Certification (IECEx CB), to become a partnership assessment centre for IECEx Certification of Personnel Competence (CoPC) since Jan 2021. When choosing TESV for the assessments, we recommend the applicants to read the OD 502 & OD 504 carefully before filling the application form: Download here


Tháng 01 năm 2021 đánh dấu sự hợp tác giữa TESV và Exert (IECEx CB), tiền thân là Trainor Certification, trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc tế IECEx CoPC (chứng nhận năng lực nhân sự làm việc với thiết bị Ex). Khi lựa chọn TESV là đơn vị tổ chức thi chứng chỉ, chúng tôi khuyên các thí sinh nên nghiên cứu kỹ OD 502 và OD 504 trước khi điền vào Mẫu đơn đăng ký thi: Tải xuống

I. Preparing the documentation to submit/ Chuẩn bị hồ sơ

Before proceeding to apply, please ensure that you have:

Trước khi tiến hành đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị:


1- Applicant's recent portrait photograph.

Ảnh chân dung mới nhất

- Photograph must be color picture in white background.

Ảnh màu nền trắng

- Maximum size 200 pixels high x 150 pixels wilde

Kích thước dài x rộng tối đa 200 x 150 pixels

- Photo format should be .jpg or .jpeg only.

Định dạng ảnh .jpg hoặc .jpeg


2 - Applicant's CV provided the work experience in English

Bản sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh tóm tắt kinh nghiệm làm việc

- A brief resume (CV) in chronological order (latest experience first).

Sơ yếu lý lịch theo trình tự thời gian (kinh nghiệm gần nhất được liệt kê trước)

- The resume should provide details of the Employer, type of industry, position and responsibility.

Sơ yếu lý lịch cần ghi rõ thông tin về công ty tuyển dụng, ngành nghề, vị trí và trách nhiệm của thí sinh


3 - Scanned of applicant's University/ Collegue Degree and Ex relevant Certificate (pdf format or similar)

Bản scan văn bằng đại học/ cao đẳng và các chứng chỉ có liên quan đến Ex (định dạng pdf hoặc tương tự)


II. Access to the ONLINE APPLICATION FORM/ Link Đăng ký trực tuyến: click here


III. Instructions for filling the FORM/ Hướng dẫn đền Đơn đăng ký

* Language to fill in the form is English.

(Điền Đơn đăng ký bằng Tiếng Anh)

* Please fill in all mandatory fields which are marked with red star.

(Lưu ý điền vào tất cả các trường bắt buộc có đánh dấu sao đỏ)


1. Firstly fill the personal information & upload the portrait photo.

Đầu tiên điền thông tin cá nhân & tải lên ảnh chân dung.
2. Make sure you put the correct address where we will send you wallet ID card.

Đảm bảo điền chính xác thông tin địa chỉ, đây là địa chỉ để TESV gửi thẻ chứng chỉ CoPC cho bạn.

3. Choose the New certificate if you would like to take the assessments.

Chọn New certificate nếu bạn đăng ký thi cấp chứng chỉ.

4. Please make sure that you mark all the units which you would like to apply for.

Lưu ý chọn tất cả các unit mà bạn đăng ký dự thi.

5. Please choose Vietnam to take the assessment with TESV.

Vui lòng chọn Vietnam để thi tại TESV.

6. Choose English for Language of Certification.

Chọn ngôn ngữ English

7. Mark OK for the Operative with High Voltage limitation.

Chọn OK đối với Operative có giới hạn điện áp cao.

8. Upload CV, Diploma and training certificate and others.

Tải lên sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ đào tạo...


9. Fill in the brief of your relevent qualifications, education and training as example.

Điền thông tin tóm tắt về trình độ học vấn và quá trình đào tạo có liên quan như ví dụ.

10. Describe your work experience relevant to the units you apply for, including the duration of the work .

Mô tả kinh nghiệm làm việc có liên quan đến những unit dự thi, bao gồm cả khoảng thời gian làm việc.

11. Describe details of Ex protection techniques, standards and your responsibilites for the work.

Mô tả chi tiết về phương pháp bảo vệ Ex, các tiêu chuẩn và trách nhiệm của bạn trong công việc.


12. Confirm the declaration/ Xác nhận về thông tin đã điền.


13. Please fill in the date of application.

Điền ngày nộp đơn.


14. Please move the mouse to sign in the form and submit it to Exert Certification.

Hãy di chuyển chuột để ký vào Đơn và chọn nộp đơn.>> Please contact TESV to register for the assessments of IECEx CoPC: contact us

>> Read more about the units of competence of IECEx CoPC: click here

>> Read more about the assessment procedure: click here

 

TESV - ATEX & IECEx Production

🚀 OUR MISSION IS TO BECOME THE LEADING IN ATEX & IECEx PRODUCTION 🚀

5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau city, Vietnam

P: +84 973862602 | E: mail@tesv.no | Web: www.tesv.no

Comments


bottom of page