top of page
Search

Instruction for test takers: How easy to pay and take Ex online tests instantly

Hướng dẫn: Thanh toán và kiểm tra trực tuyến kiến thức phòng nổ Ex đơn giản và nhanh chóng

9th Oct 2020/ Ngày 9 tháng 10 năm 2020


Whenever you would like to take our tests, we allow you to pay the fee and take tests instantly with the online payment using your credit/debit card or your PayPal account.

Bất cứ khi nào bạn muốn làm kiểm tra, chúng tôi hỗ trợ bạn thanh toán phí và tiến hành kiểm tra ngay lập tức qua phương thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal của bạn.


>> Welcome to Ex basic online tests: click here

Kiểm tra kiến thức phòng nổ Ex tại đây


>> The step-by-step payment instructions:

Hướng dẫn chi tiết


1. When you arrive at our test, you will be asked to register an email and password, this allows you to re-login should you have an issue with the internet connection or computer. The password must be at least 8 characters long.

Khi chọn bài kiểm tra của bạn, bạn sẽ được yêu cầu điền email và mật khẩu, điều này cho phép bạn đăng nhập lại nếu gặp sự cố với kết nối internet hoặc sự cố máy tính. Mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự.


2. Next, you need to fill in the details of your first and last name.

Tiếp theo, bạn cần điền thông tin về họ và tên của mình.


3. Once you have registered the details you will be taken to this screen to continue.

Khi điền đầy đủ thông tin, bạn sẽ được đưa đến màn hình sau để tiếp tục.


4. Then you will pay in a 'Pop Up' Window with your Credit/Debit card or PayPal account.

Sau đó, bạn sẽ thanh toán trong một trang liên kết bằng thẻ Tín dụng / Ghi nợ hoặc tài khoản PayPal của mình.5. After successfully paying for your Test, click the close button to close the 'Pop Up' payment window and then select 'Continue' to start to your test.

Sau khi thanh toán thành công, hãy nhấp vào nút đóng để đóng trang thanh toán và chọn 'Tiếp tục' để bắt đầu làm kiểm tra.


*Note/ Lưu ý:

  • If the Continue button does not take you to your Test, refresh your browser window and Click continue again.

  • Nếu nút "Tiếp Tục" không đưa bạn đến bài kiểm tra, hãy làm mới cửa sổ trình duyệt của bạn và nhấp "Tiếp Tục" một lần nữa.

  • If you still cannot access your Test, go back to the Test start Link and select to Start the Test again with the same Email address and Password and you will then be able to take the Test without the Payment option because your Email address will be marked as Paid.

  • Nếu bạn vẫn không thể truy cập Bài kiểm tra, hãy quay lại trang đăng ký và chọn "Bắt đầu" với cùng email và mật khẩu. Sau đó bạn sẽ có thể làm bài kiểm tra mà không có tùy chọn "Thanh toán" vì email của bạn đã được ghi nhận hoàn tất thanh toán.

  • Please contact us via email: mail@tesv.no if you need further support.

  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: mail@tesv.no nếu bạn cần hỗ trợ thêm.

 

TESV - ATEX & IECEx Production

🚀 OUR MISSION IS TO BECOME THE LEADING IN ATEX & IECEx PRODUCTION 🚀

5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau city, Vietnam

P: +84 973862602 | E: mail@tesv.no | Web: www.tesv.no

Comments


bottom of page