top of page
This service is not available, please contact for more information.

19 Jun 2024 IECEx CoPC Ex001 Exam

Thi chứng chỉ IECEx CoPC Ex001 - 3 giờ

  • Ended
  • 671 US dollars
  • L'Mak Long Tower

Service Description

EXAM INSTRUCTION (NỘI DUNG KỲ THI TIẾNG VIỆT Ở CUỐI PHẦN MÔ TẢ) ---------------------------------------------------------------------------- IECEx CoPC: The IECEx Certification of Personnel Competence Scheme is the first international scheme aimed at providing personnel with a worldwide recognized certificate. Ex 001 – APPLY BASIC PRINCIPLES OF PROTECTION IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES: This unit of competence is based on various parts of IEC 60079 series. There is no minimum level of technical education applicable for this unit of Competence. WHO SHOULD APPLY UNIT Ex 001? Ex 001 is a necessary requirement for taking the examination in units Ex 003, 004, 006, 007, 008 and 009. You can refer to the example of a typical list of positions found in the Ex industry associated with the recommended Units of Competence: https://www.tesv.no/faq HOW TO APPLY: https://www.tesv.no/iecex-copc-application-assessment EXAM INFORMATION: The examination is in English and consists of theoretical questions. Examination duration: 2 hours and 50 minutes. The pass mark is At least 75%. On passing the examination, candidates will be issued with an IECEx Certificate of Personnel Competence. OD DOCUMENTS FOR REFERENCE: IECEx 05, IECEx OD502, IECEx OD504 ----------------------------------------------------------- CHỨNG CHỈ IECEx CoPC: Hệ thống chứng chỉ IECEx CoPC là hệ thống chứng chỉ quốc tế đầu tiên nhằm cung cấp cho người làm việc chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới. Ex 001 - ỨNG DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ CƠ BẢN TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ NGUY CƠ NỔ: Chứng chỉ này dựa trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau trong bộ tiêu chuẩn IEC 60079. Chứng chỉ này không có yêu cầu đối với trình độ học vấn về kỹ thuật tối thiểu. AI NÊN ĐĂNG KÝT HI CHỨNG CHỈ Ex 001? Chứng chỉ Ex 001 là yêu cầu cần thiết để thi chứng chỉ Ex 003, 004, 006, 007, 008 và 009. Bạn có thể tham khảo ví dụ về danh sách các công việc thông thường trong ngành Ex yêu cầu về các đơn vị chứng chỉ: https://www.tesv.no/faq?lang=vi CÁCH ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ: https://www.tesv.no/iecex-copc-application-assessment?lang=vi THÔNG TIN VỀ KỲ THI: Bài thi bằng tiếng Anh / tiếng Việt và bao gồm các câu hỏi lý thuyết. Thời gian thi: 2 giờ 50 phút. Điểm đậu kỳ thi là tối thiểu 75%. Khi đậu kỳ thi, thí sinh sẽ được cấp Chứng chỉ IECEx CoPC. THAM KHẢO ẤN PHẨM IECEx OD: ECEx 05, IECEx OD502, IECEx OD504


Contact Details

  • 101 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

    +84 908805800

    mail@tesv.no


bottom of page