top of page
This service is not available, please contact for more information.

18 Jun 2024 Ex 478 Preparatory Training

Ôn thi chứng chỉ IECEx CoPC Ex004, 007 & 008 - 1 ngày

  • Ended
  • $300 (Exclude VAT)
  • L'Mak Long Tower

Service Description

COURSE DESCRIPTION (NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT Ở CUỐI PHẦN MÔ TẢ) ---------------------------------------------------------------------------- IECEx CoPC: The IECEx Certification of Personnel Competence Scheme is the first international scheme aimed at providing personnel with a worldwide recognized certificate. This shall show that the certificate holder is capable: • of working in the Ex industry safely, • of conducting work on Ex equipment, • of ensuring that the Ex equipment is operating safely in accordance with its protection techniques. UNIT OF COMPETENCE: https://www.tesv.no/units-of-competence COURSE DETAIL: https://www.tesv.no/ex00478-preparatory INSTRUCTOR PROFILE: https://www.tesv.no/about-us AGENDA: - Introduction and Objectives - Sharing inspection experience - Inspection and Maintenance IEC 60079-17 - OH&S - Inspection for each types of protection: Ex d, e, i … - When through inspection tables in standard - Certificate reading - Examples of inspection - Practice: inspect Ex equipment - Summary and sharing experience ----------------------------------------------------------- CHỨNG CHỈ IECEx CoPC: Hệ thống chứng chỉ IECEx CoPC là hệ thống chứng chỉ quốc tế đầu tiên nhằm cung cấp cho người làm việc chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới. Theo đó thể hiện người được cấp chứng chỉ có khả năng: • làm việc trong ngành Ex một cách an toàn, • làm việc với thiết bị Ex, • đảm bảo rằng thiết bị Ex hoạt động an toàn theo các kỹ thuật bảo vệ của thiết bị. ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ: https://www.tesv.no/units-of-competence?lang=vi MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC: https://www.tesv.no/ex00478-preparatory?lang=vi GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN: https://www.tesv.no/about-us?lang=vi CHƯƠNG TRÌNH HỌC: - Giới thiệu về khóa học & Mục tiêu khóa học - Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra - Bộ tiêu chuẩn IEC 60079-17 Kiểm tra và Bảo trì - An toàn sức khỏe lao động - Kiểm tra từng loại phương pháp bảo vệ: Ex d, e, i … - Tổng quan về bảng kiểm tra trong bộ tiêu chuẩn - Đọc chứng chỉ - Ví dụ về kiểm tra - Thực hành: kiểm tra thiết bị Ex - Tóm tắt và chia sẻ kinh nghiệm


Contact Details

  • 101 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

    +84 908805800

    mail@tesv.no


bottom of page