top of page
This service is not available, please contact for more information.

17 Jun 2024 Ex 001 Preparatory Training

Ôn thi chứng chỉ IECEx CoPC Ex001 - 1 ngày

  • Ended
  • $300 (Exclude VAT)
  • L'Mak Long Tower

Service Description

COURSE DESCRIPTION (NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT Ở CUỐI PHẦN MÔ TẢ) ---------------------------------------------------------------------------- IECEx CoPC: The IECEx Certification of Personnel Competence Scheme is the first international scheme aimed at providing personnel with a worldwide recognized certificate. This shall show that the certificate holder is capable: • of working in the Ex industry safely, • of conducting work on Ex equipment, • of ensuring that the Ex equipment is operating safely in accordance with its protection techniques. UNIT OF COMPETENCE: https://www.tesv.no/units-of-competence COURSE DETAIL: https://www.tesv.no/ex001-preparatory INSTRUCTOR PROFILE: https://www.tesv.no/about-us AGENDA: - Course introduction and benefit of IECEx CoPC Certificate - Pre-test - Ex philosophy - Ex landscape, ATEX / IECEx - Certification schemes - Protection methods - Basic principles of type of protections: Ex d, e, i, q, o … - OH&S, Gas detectors - Ex Marking - Inspection, change in hazard - Summarise and sharing and reading standards ----------------------------------------------------------- CHỨNG CHỈ IECEx CoPC: Hệ thống chứng chỉ IECEx CoPC là hệ thống chứng chỉ quốc tế đầu tiên nhằm cung cấp cho người làm việc chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới. Theo đó thể hiện người được cấp chứng chỉ có khả năng: • làm việc trong ngành Ex một cách an toàn, • làm việc với thiết bị Ex, • đảm bảo rằng thiết bị Ex hoạt động an toàn theo các kỹ thuật bảo vệ của thiết bị. ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ: https://www.tesv.no/units-of-competence?lang=vi MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC: https://www.tesv.no/ex001-preparatory?lang=vi GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN: https://www.tesv.no/about-us?lang=vi CHƯƠNG TRÌNH HỌC: - Giới thiệu về khóa học và lợi ích của chứng chỉ IECEx CoPC - Kiểm tra kiến thức - Lý thuyết an toàn phòng nổ - Tổng quan về Ex, ATEX / IECEx - Hệ thống chứng chỉ - Các phương pháp bảo vệ phòng nổ - Nguyên tắc cơ bản của các phương pháp bảo vệ: Ex d, e, i, q, o … - Nguyên tắc an toàn sức khỏe lao động, Máy dò khí - Ghi nhãn Ex - Kiểm tra, thay đổi trong nguy cơ cháy nổ - Tóm tắt, chia sẻ kinh nghiệm & hướng dẫn đọc bột tiêu chuẩn


Contact Details

  • 101 Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

    +84 908805800

    mail@tesv.no


bottom of page