top of page
Search

SO SÁNH SƠ LƯỢC VỀ HAI HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ CompEx VÀ IECEx CoPC

Updated: Oct 14, 2019

Cả hai hệ thống chứng chỉ CompEx và IECEx CoPC đều tập trung vào chứng nhận năng lực làm việc với thiết bị phòng nổ Ex. Vậy đâu là điểm khác biệt giữa hai hệ thống trên? Hãy cùng tham khảo so sánh sơ lược sau đây.


CompEx

Tai nạn của giàn Piper Afla

CompEx là một hệ thống chứng chỉ của Anh ra đời sau tai nạn của giàn Piper Afla trong lãnh hải của Anh ở Biển Bắc. Trong năm 1988, ủy ban Lord Cullen được bổ nhiệm để xem xét cũng như đưa ra ý kiến chuyên môn làm thế nào để đảm bảo rằng những người thực hiện công việc có bằng cấp phù hợp.


Dựa trên báo cáo này, các công đoàn của Anh và một số tổ chức công nghiệp đã hợp tác và thành lập hệ thống chứng chỉ CompEx. Cuối cùng, toàn bộ hệ thống chứng chỉ được chuyển giao cho một công ty ( JT Limited), mà bây giờ là CompEx. Hệ thống được liên kết với các trung tâm đào tạo và khảo thí trên toàn thế giới. Các trung tâm này cung cấp và thực hiện cả đào tạo và cấp chứng chỉ.IECEx CoPC

IECEx, một chi nhánh của Ủy Ban Kỹ Thuật Điện Quốc Tế (IEC)

Chứng chỉ IECEx công nhận năng lực làm việc với thiết bị phòng nổ (CoPC) là hệ thống chứng chỉ của IECEx, một chi nhánh của Ủy Ban Kỹ Thuật Điện Quốc Tế (IEC). IECEx là một tổ chức quốc tế hoàn toàn tuân thủ theo IEC, được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc và được chấp nhận ở tất cả các nước thành viên của IEC. IECEx CoPC chỉ cung cấp chứng chỉ. Hệ thống được thiết lập với các trung tâm khảo thí (CBs) ở tất cả các nước thành viên của IEC. Không phải CB nào cũng được phép cấp chứng chỉ năng lực cho con người, nhưng số lượng đang gia tăng.

IECEx không cung cấp đào tạo để thi chứng chỉ, cũng không xem xét làm thế nào để thí sinh có thể đạt được các kỹ năng. IECEx cấp chứng chỉ năng lực cho con người ở 10 đơn vị khác nhau theo chức năng hay công việc thực hiện. Có một số điều kiện tiên quyết về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc thực tế với thiết bị Ex để có thể đăng ký thi chứng chỉ, trong đó bao gồm cả thi lý thuyết và thực hành. Những bài thi này sẽ kiểm tra năng lực liên quan đến yêu cầu năng lực được liệt kê trong Tài Liệu Hoạt Động (OD) 504 của IECEx, một hình thức 'kế hoạch đối tượng' phù hợp với các đơn vị khác nhau của hệ thống chứng chỉ. Chứng chỉ trong hệ thống IECEx (cả cho thiết bị và chứng chỉ năng lực) được công khai trên website của IECEx. Điều này giúp việc kiểm tra xem một người có năng lực cần thiết hay không vô cùng dễ dàng và đáng tin cậy.


SO SÁNH SƠ LƯỢC

Sự khác biệt chính giữa hai hệ thống này nằm ở nền tảng và nguồn gốc của chúng. CompEx là của Anh , và hơi thiên về các tiêu chuẩn quốc gia của Anh, trong khi IECEx CoPC thì thiên về các tiêu chuẩn của IEC và do đó là các tiêu chuẩn quốc tế theo đúng nghĩa. Đồng thời, IECEx CoPC sẽ không tuân theo những yêu cầu cụ thể từ quốc gia nào dù là Anh, Châu Âu hay các quốc gia khác.


Cả hai hệ thống này đều có giá trị về văn bản và đặc biệt giúp khách hàng có thể dễ dàng đảm bảo tuyển dụng chuyên gia tư vấn hay những vị trí khác có đủ năng lực cần thiết.

---------------------------------------------

A BRIEF GUIDE TO THE DIFFERENCES BETWEEN CompEx AND IECEx CoPC


Both CompEx and IECEx CoPC are certification systems aimed at the Ex industry. What is the difference between them? Here's a brief guide to the differences.


CompEx

CompEx is basically a British certification system that was brought to life after the Piper Alfa facility accident in the British sector in the North Sea. In 1988, a committee, the Lord Cullen Committee, was appointed, which was to look at, among other things, expertise and how to make sure that those involved in a work had the right qualifications.


Based on this report, the British trade unions and several industry organizations entered into a partnership and formed the Compex system. Eventually, the entire system was transferred to a company ( JT Limited), which is now CompEx. These have been linked to training and testing centres around the world. These centres offer and carry out both training and certification.


IECEx CoPC

The IECEx scheme for Certification of Personal Competencies (CoPC), is a certification system powered by IECEx which is a 'subdivision' of the IEC. IECEx is an international organization that is fully subject to the IEC, accredited by the UN, and accepted in all IEC member countries. IECEx CoPC is one of three certification schemes within IECEx offering certification only. The two others are IECEx Equipment scheme and IECEx Certified Service Facilities scheme. All IECEx certifications are assessed and issued by approved CB’s (Certifying Bodies) all over the world.


IECEx does not offer training for the certification, nor do they look at how the candidates have acquired the skills. IECEx CoPC certifies personnel in 10 different units which provides certificates that are customized for the function or job to be performed. There are some prerequisites for general education and experience from Ex work to be able to register for certification, which again consists of a theoretical and a practical test. These tests will enable verification of competence in relation to the competence requirements listed in IECEx Operational Document 504, which is a form of 'subject plan' adapted to the various units of the certification system. Certificates in the IECEx system (both on equipment, service facilities and competence) are available on the IECEx website and are freely available to the public. This makes it easy and safe to check whether a person has the required competency.


SUMMARY OF CompEx VS IECEx CoPC

The main differences between these two systems lie in the background and origin of the systems. CompEx is British, and is somewhat angled against national British standards, while IECEx CoPC is angled against IEC's standards and is thus international in the broadest sense of the word. At the same time, IECEx CoPC will not be directed to national specific requirements, neither British, European, or others.


Both systems are well suited to document competence and in particular, a client will easily be able to ensure that consultants or other hired personnel have the necessary competency.

 

Trainor Việt Nam

253 views0 comments

Comentarios


bottom of page